Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehittämislautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 5


Liite 2 Oikaisupyyntö
Liite 3 Valitus markkinaoikeuteen
Liite 4 Markkinaoikeuden vastinepyyntö
Liite 5 Raahen kaupungin vastine

 

Reittipohjaisen paikallisliikenteen hankinta välille Raahe-Vihanti-Raahe ajalle 1.12.2021 - 30.11.2022 + optio 2 vuotta (1+1).

 

Kehittämislautakunta 17.11.2021 § 135

 

 

 

Valmistelija Hankintapalvelut

 

 Raahen kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia Raahe-Vihanti-Raahe - välisestä reittipohjaisesta paikallisliikenteestä ajalle 1.12.2021 - 30.11.2022 + optio 2 vuotta (1+1).

 

 Tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjous vähintään 1 + 32 istumapaikkaluvulla olevan bussin päivähinnasta. Reitti liikennöidään yhdellä (1) paikallisliikenteen linja-autolla, joka ajaa etukäteen määritellyt reitit.

 

 Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten paikallisliikennepalvelujen hoitamiseksi. Liikenteenharjoittaja eli liikennöitsijä saa käyttöoikeuden julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnössä määritellyn reitin osalta. Liikennöitsijä saa käyttöoikeussopimuksenmukaisen korvauksen sekä matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot siten kuin yleisissä ehdoissa on määritelty.

 

 Liikenteenharjoittajaksi (liikennöitsijäksi) valitaan yksi toimija.

 

 Liikenteenharjoittajan valintaperuste on:

-          kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot

 

 Valitun toimittajan kanssa laaditaan sopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

 

 Sopimus on voimassa määräaikaisena yhden (1) vuoden, 1.12.2021 - 30.11.2022 (+ optiovaraus kaksi (1+1) vuotta).

 

 Tarjouspyyntö julkaistiin 10.9.2021 avoimella menettelyllä.

 

 Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli lähettää 6.10.2021 klo 12.00 mennessä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyivät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoukset on pyydetty toimittamaan viimeistään 20.10.2021 klo 12.00 mennessä.

 

 Tarjouksensa määräaikaan jättivät Oulaisten Liikenne Oy, Raahen Tilausliikenne Oy, Revon turistiliikenne Oy ja Triviabus.

 

 Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia, täyttävät tarjouspyynnöllä tarjoajalle asetetut ehdot.

 

 Asia esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Liitteet Tarjouspyyntö

 Tarjousten vertailu EI JULKINEN (Julkisuuslaki 6 § 3 mom)

 

Päätösesitys Valitaan liikenteenharjoittajaksi (liikennöitsijäksi) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot.

Oikeutetaan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen allekirjoittamaan hankintasopimus.

 

Päätös Valitaan liikenteenharjoittajaksi (liikennöitsijäksi) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja Oulaisten Liikenne Oy, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot.

Oikeutetaan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen allekirjoittamaan hankintasopimus.

 

 

Kehittämislautakunta 30.11.2021 § 147

 

 

 

Valmistelija Hankintapäällikkö Leena Räsänen

 

 Hankintapäätöksen julkaisun jälkeen tarjousten vertailutaulukossa ilmeni epäselvyyksiä ja Raahen kaupunki ilmoitti tarjouskilpailutukseen osallistuneille kilpailutusjärjestelmän kautta 19.11.2021 lähetetyllä viestillä ottavansa hankintapäätöksen hankintalain mukaisena itseoikaisuna uudelleen käsiteltäväksi.

 

 Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväksi joko omasta aloitteesta tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

 Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Hankintapäätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei kuitenkaan edellytä asianosaisen suostumusta

 

 Hankintaoikaisulla mahdollistetaan hankintamenettelyssä tapahtuneen virheen korjaaminen mahdollisimman nopeasti. Edellytyksenä hankintaoikaisun vaatimiselle on, että hankintayksikön päätös tai ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Hankintalakiin pohjautuen virhe voi olla tarjousten vertailussa tapahtunut pisteytysvirhe tai vertailuperusteen virheellinen soveltaminen.

 Asia esitellään lautakunnalle kokouksessa.

 

Liitteet Tarjouspyyntö

 Tarjousten vertailu EI JULKINEN (Julkisuuslaki 6 § 3 mom)

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Päätösesitys Kumotaan kehittämislautakunnan 17.11.2021 § 135 päätös

Valitaan liikenteenharjoittajaksi (liikennöitsijäksi) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot.

Oikeutetaan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen allekirjoittamaan hankintasopimus.

 

Päätös Kumotaan kehittämislautakunnan 17.11.2021 § 135 päätös

Valitaan liikenteenharjoittajaksi (liikennöitsijäksi) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Raahen Tilausliikenne Oy, joka täyttää tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot.

Oikeutetaan kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen allekirjoittamaan hankintasopimus.

 

 

Kehittämislautakunta 19.01.2022 § 5

  

1000/02.08.00/2021  

 

Valmistelija Hankintapäällikkö Leena Räsänen

 

 Oulaisten Liikenne Oy on 10.12.2021 lähettänyt kehittämislautakunnan 30.11.2021 hankintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen ja tiedon asian saattamisesta valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Oikaisuvaatimuksessaan Oulaisten Liikenne Oy vaatii, että kehittämislautakunnan päätös kumotaan ja liikenteenharjoittajaksi valitaan Oulaisten Liikenne Oy.

 

 Hankintaprosessia on kokonaisuudessaan tarkasteltu uudelleen ja todettu, että kilpailutus on epäonnistunut ja prosessi ei ole toteutunut täysin hankintalain mukaisesti ja se tulee keskeyttää.

 

 Oikeuskäytännön mukaan hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen perustui todellisiin syihin (esim. KHO 28.9.2006 taltio 2514).

 

 Oikeuskäytännössä todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että:

 

-          hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu;

-          tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi; ja

-          tarjouspyyntö on epäonnistunut ja sen perusteella on ollut mahdotonta suorittaa vertailua.

 

Keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin.

 

Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

 

Kyseisestä hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus, koska hankinta on kilpailutettu käyttöoikeussopimuksena, hankinnasta olisi kuitenkin tullut julkaista käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus perustuen käyttöoikeussopimusdirektiiviin 2014/23/EU.  Kyseessä on olennainen virhe, jota ei voida poistaa muutoin kuin keskeyttämällä hankinta.

 

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä hinnan vertailuperusteena on ilmoitettu vertailtavan ainoastaan yksittäistä päivähintaa (€/auto/päivä), jota olisi sovellettu jokaisena viikonpäivänä. Tarjouspyyntöä muutettiin hankintamenettelyn aikana kuitenkin siten, että edellä mainitun sijaan

tarjoajien tuli antaa hinta päiville maanantai - perjantai (€/auto/päivä). Lisäksi tarjoajien piti antaa erillinen hinta lauantaipäiville (€/auto/päivä) ja lisäkilometrien kilometrihinta (€/km). Alkuperäistä tarjouspyyntöä muutettiin Hilma-palvelussa julkaistulla korjausilmoituksella olennaisesti, ja hankintaprosessi olisi tullut keskeyttää ja julkaista uusi kilpailutus sen sijaan, että tehtiin vain korjausilmoitus. Kyseessä on olennainen virhe, jota ei voida poistaa muutoin kuin keskeyttämällä hankinta.

 

Hinnan vertailuperusteiden asettaminen epäonnistui tarjouspyynnössä olleen virheen vuoksi, koska tarjouspyynnöstä ei käynyt selkeällä tavalla ilmi se, että päiville maanantai - perjantai pyydetty päivähinta oli tarkoitus kertoa päivien lukumäärällä eli viidellä (5), jolloin saataisiin selville kyseisten päivien todellinen kustannus. Kyseessä on olennainen virhe, jota ei voida poistaa muutoin kuin keskeyttämällä hankinta.

 

Edellä mainittujen perusteiden vuoksi hankintayksikön tarjouspyyntö on ollut hankintalain vastainen ja epäonnistunut. Hankintamenettelyn keskeyttämiseen on olemassa todellinen ja perusteltu syy. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

 

Markkinaoikeus on 14.12.2021 lähettänyt Raahen kaupungille vastinepyynnön, tilaisuuden vastineen antamiseen Oulaisten Liikenne Oy:n valituksen johdosta. Vastine pyydettiin toimittamaan 31.12.2021, mutta pyynnöstä markkinaoikeus pidensi määräaikaa vastineen antamiseen 21.1.2022 saakka.

 

Vihanti-Raahe-liikennöintiä hoidetaan tällähetkellä väliaikaisella sopimuksella, jota jatketaan siihen asti kunnes uuden kilpailutuksen päätös on lainvoimainen.

 

Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

Liitteet Oikaisupyyntö

 Valitus markkinaoikeuteen

 Markkinaoikeuden vastinepyyntö

 Raahen kaupungin vastine (liitetään aineistoon 17.1.2022)

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Päätösesitys Kumotaan kehittämislautakunnan 30.11.2021 § 147 päätös hankintalain 125 §:n perusteella.

Järjestetään reittipohjaisesta paikallisliikenteen hankinnasta välille Raahe-Vihanti-Raahe uusi tarjouskilpailu.

Annetaan markkinaoikeudelle liitteen mukainen vastine.

 

 

Päätös Keskustelun kuluessa kehittämiskeskuksen johtaja teki muutetun päätösesityksen seuraavasti:

Kumotaan kehittämislautakunnan 30.11.2021 § 147 päätös.

Keskeytetään hankinta hankintalain 125 §:n perusteella.

Järjestetään reittipohjaisesta paikallisliikenteen hankinnasta välille Raahe-Vihanti-Raahe uusi tarjouskilpailu sitten, kun markkinaoikeuden ratkaisu on saatu. Ennen kilpailutuksen avaamista käydään markkinavuoropuhelu.

Merkitään tiedoksi, että tarjouspyynnön keskeyttämisen yksi peruste on, että tarjouspyynnöllä on ilmoitettu ennakoiduksi arvoksi 300 000 €, ja että todellinen arvo koko sopimuskaudella (optiovuodet huomioiden) on 800 000 - 900 000 €.

Annetaan markkinaoikeudelle liitteen mukainen vastine seuraavilla muutoksilla:

- s. 3 kolmas kappale: Hankinta on kilpailutettu käyttöoikeussopimuksena, jolloin hankinnasta olisi tullut julkaista käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus perustuen käyttöoikeussopimusdirektiiviin 2014/23/EU.

- Kohta: Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta kirjataan seuraavasti: Raahen kaupunki vaatii kunnioittavasti, että markkinaoikeus määrää osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kehittämislautakunta hyväksyi muutetun päätösesityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Taina Siuvatti saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana klo 17.45.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Räsänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.42.