Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kehittämislautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 7 

Raahen strateginen maankäytönsuunnitelma

 

Kehittämislautakunta 19.01.2022

 

Kaupunginhallitus 07.09.2020 § 223

 

517/10.1000.100000/2020

 

 Strategisen maankäytön suunnitelman laatiminen

 

 Strateginen maankäytön suunnitelma on osa kunnan kehittämisen stra­te­giaa ja sen tarve on tunnistettu Maileriohjelmaa koskevan ke­hit­­mis­työn yhteydessä (Kela 12.5.2020 § 36) Maileriohjelma on Raa­hen kaupungin strategiaa vuosille 2017-2021 toimeenpaneva asia­kir­ja ja strateginen maankäytön suunnitelma tähtää kaupungin stra­te­gian ta­voit­tei­siin. Maileriohjelma on tulossa valtuuston hy­väk­sy­mis­­sit­te­lyyn syksyllä 2020.

 

 Raahen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kaupunkisuunnittelua (Hallintösääntö 1.6.2017 § 23).

 

 Strategisen maankäytön suunnitelmalla luodaan yhteys kaupungin stra­te­gis­ten kehittämistavoitteiden ja maankäytön välille ja hah­mo­te­taan tulevaisuuden kehityskuva. Kehityskuva ottaa kantaa koko kun­nan kehittämiseen ja luo edellytyksiä maankäytön ja yh­dys­kun­ta­ra­ken­teen kehittämiselle. Suunnitelma tuottaa tietopohjaa käynnistyvien yleis- ja asemakaavahankkeiden tueksi ja luo mahdollisuuden siirtyä jat­ku­van yleiskaavoituksen piiriin.

 

 Kokonaisvaltaisen suunnitelman tavoitteena on parantaa kaupungin ky­kyä reagoida nopeisiin yhdyskuntarakennetta muokkaaviin muu­tok­siin ja parantaa alueen kilpailuasemaa asuin-, teollisuus- ja pal­ve­lu­alu­ee­na.

 

 Strateginen maankäytön suunnitelma sisältää koko kunnan laajuisen pe­rus­teel­li­sen nykytila-analyysin, jossa huomioidaan alueen maan­käy­tön kehittämiseen liittyvät tekijät, joita ovat esimerkiksi alueen ikä­ra­ken­ne ja väestön jakautuminen, liikennesuoritteet ja lii­ken­ne­­li­ne­ja­kau­ma, ympäristön ominaisuudet, kulttuuriympäristö ja teollisuuden ja liikenteen kuormituksen piirissä olevat alueet. Suunnitelmassa sel­vi­te­tään viheralueiden jatkuvuus sekä hiljaiset ja pimeät alueet. Kun­nan alueelta tunnistetaan elinkeinolliset keskittymät sisältäen muun muas­sa teollisuuden, maatalouden, energiantuotannon ja matkailun.

 

 Nykytilan kartoituksella luodaan vahva aineistopohja maankäytön suun­nit­te­lun tueksi ja jatkuvan yleiskaavoituksen tulevaisuudessa mah­dol­lis­ta­va paikkatietoaineisto.

 

 Strategisen maankäytön suunnitelmassa laaditaan yhteistyössä kun­ta­lais­ten ja päättäjien kanssa kunnan kehittämisen tulevaisuuskuva ny­ky­ti­la-ana­lyy­sis­sa ilmenneiden rajoitusten ja mahdollisuuksien puit­teis­sa. Alueen käytön periaatteet linjataan suunnittelutyön yh­tey­des­sä sel­vi­tet­­vien seikkojen kautta.

 

 Työn alussa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka esi­tel­lään kehittämislautakunnassa ja asetetaan nähtäville. Ta­voi­te­ti­las­ta laa­di­taan kolme eri rakennemallia. Strateginen maan­käyt­­suun­ni­tel­ma­eh­do­tus esitellään kehittämislautakunnalle ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le, joka asettaa sen 30 vuorokauden ajaksi nähtäville. Näh­­vil­­olon ai­ka­na pyydetään viranomaisilta lausunnot ja osallisilla on mah­dol­li­suus antaa muistutuksensa. Nähtävilläolon jälkeen suun­ni­tel­maan teh­dään tarvittavat korjaukset ja se esitellään yhdessä vas­ti­ne­ra­por­tin kans­sa kaupunginhallitukselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyy stra­te­gi­sen maankäytön suunnitelman. Prosessin aikana järjestetään kak­si vi­ran­omais­neu­vot­te­lua.

 

 Prosessin aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että kaikilla kun­ta­lai­sil­la asuinpaikasta riippumatta on mahdollisimman hyvät edel­ly­tyk­set osallistua suunnitteluprosessiin. Luottamushenkilöille tar­jo­taan vahva vaikutusmahdollisuus erilaisten osallistamistilaisuuksien kaut­ta suunnitelman sisältöön.

 

 Maankäytön strategisen suunnitelman valmisteleminen on aloitettu tar­jous­kil­pai­lul­la kevään 2020 aikana. Kehittämislautakunta hyväksyi suun­ni­tel­man laatijaksi Ramboll Oy:n (Kela 16.6.2020 § 56). Työtä var­ten ei ole tarvetta lisämäärärahaan vaan se sisältyy kaavoituksen vuo­sien 2020 ja 2021 talousarvioihin.

 

 Suunnittelutyötä ohjaavaan viranhaltijatyöryhmään kuuluvat Lucina Hän­ni­nen, Jarkko Vimpari, Pasi Pitkänen, Anu Syrjäpalo, Leena Tör­­lä, Matti Paananen, Tatu Hirvonen, Jaana Pekkala, Marjaana Man­ki­nen ja Eila Tikkala. Alustavan aikataulun mukaan työ tulee ole­maan valmis vuodenvaihteessa 2021-2022.

 

 Päätöksen yritysvaikutukset ovat neutraalit. Valmistuessan suun­ni­tel­ma tuottaa tietoa alueella olevista elinkeinoista ja yri­tys­toi­min­nas­ta ja mah­dol­lis­taa niiden toimintaedellytysten parantamisen maan­käy­tön osal­ta.

 

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelee asian kokouksessa.

 

 Valmistelija: Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

 

 Päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 • käynnistää strategisen maankäytön suunnitelman laatimisen Raa­hen kaupungin alueelle

 

 • valitsee poliittisen ohjausryhmän strategisen maankäytön suun­ni­tel­mal­le.

 

 Kaupunginhallitus: Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti esi­tyk­sen­sä seu­raa­van­lai­sek­si:

 

 Muutettu päätösesitys (kaupunginjohtaja Nurkkala):

 

 kaupunginhallitus

 

 • käynnistää strategisen maankäytön suunnitelman laatimisen Raa­hen kaupungin alueelle

 

 • nimittää strategisen maankäytön suunnitelman ohjausryhmän ko­koon­pa­nok­si kehittämislautakunnan puheenjohtajiston, ra­ken­ne­tun ympäristön lautakunnan puheenjohtajiston ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheenjohtajiston sekä kaupunginvaltuuston pu­heen­joh­ta­jis­ton sekä lisäksi virkamiehinä kaupunginjohtajan, ke­hit­­mi­sen toimialajohtajan ja teknisen johtajan toimimaan stra­te­gi­sen maan­käy­tön suunnitelman ohjausryhmänä.

 

 Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun pää­tös­esi­tyk­sen.

 

 Merkitsee pöytäkirjaan, että lautakunnat tekevät yhteistyötä stra­te­gi­sen maankäytön suunnitelman laadinnassa.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo ja ke­hit­­mis­kes­kuk­sen johtaja Pasi Pitkänen esittelivät asiaa kokouksessa.

 

 Anu Syrjäpalo poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 17.36.

 

Kehittämislautakunta 10.11.2020 § 107 

 

 Strategisen maankäytön suunnitelman laatiminen

 

 Strategisen maankäytön suunnitelman laatiminen käynnistyi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen päätöksellä 7.9.2020 (KH § 223 ).

 

 Strategisen maankäytön suunnitelma kytkee yhteen kunnan stra­te­gi­sen ja maankäytön kehittämisen pitkällä aikavälillä. Raaheen laa­dit­ta­va strategisen maankäytön suunnitelma auttaa kunnan siir­ty­mis­tä jat­ku­van yleiskaavoituksen käytäntöön lähitulevaisuudessa ja luo ko­ko kun­taa kehittävän tulevaisuuskuvan, joka luo edellytyksiä yh­dys­kun­ta­ra­ken­teen vetovoimaiselle kehittämiselle.

 

 Strateginen maankäytön suunnitelma sisältää koko kunnan laajuisen pe­rus­teel­li­sen nykytila-analyysin. Nykytilan kartoituksella luodaan vah­va aineistopohja maankäytön suunnittelun tueksi ja jatkuvan yleis­kaa­voi­tuk­sen tulevaisuudessa mahdollistava paikkatietoaineisto.

 

 Strategisen maankäytön suunnitelma ei ole maankäyttö- ja ra­ken­nus­lais­sa määritellyn kaavoitusprosessin mukainen suunnitelma, mutta suun­nit­te­lu­pro­ses­si mukailee MRL:n kaavaprosessia, jotta kaikki osa­puo­let tulevat asianmukaisesti kuulluksi työn yhteydessä.

 

 Strategisen maankäytön suunnitelman ensimmäinen vaihe, osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelma, on valmistunut ja se täydentyy ja tar­ken­tuu työn edetessä.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen suunnitelma etenee ra­ken­ne­mal­lien valmisteluun, joiden pohjalta muodostuu strateginen maan­käyt­­suun­ni­tel­ma­eh­do­tus. Ehdotus esitellään ke­hit­­mis­lau­ta­kun­nal­le ja kaupunginhallitukselle, joka asettaa sen 30 vuorokauden ajak­si nähtäville. Nähtävilläolon aikana pyydetään viranomaisilta lau­sun­not ja osallisilla on mahdollisuus antaa muistutuksensa. Näh­­vil­­olon jälkeen suunnitelmaan tehdään tarvittavat korjaukset ja se esi­tel­lään yhdessä vastineraportin kanssa kaupunginhallitukselle. Kau­pun­gin­val­tuus­to hyväksyy strategisen maankäytön suunnitelman. Pro­ses­sin aikana järjestetään kaksi viranomaisneuvottelua.

 Strategisen maankäytön suunnitelman yritysvaikutukset arvioidaan suun­ni­tel­man hyväksymisvaiheessa.

 

 Kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo esittelee asian kokouksessa.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.11.2020, liite 1/8

 

 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo

 

 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen): 

 

 kehittämislautakunta:

 

 • merkitsee tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (liite 1/8)

 

 • ilmoittaa strategisen maankäytön suunnitelman osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man nähtävilläolosta Raahelaisessa, kau­pun­gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululla

 

 kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan esittelivät Anu Syrjäpalo ja Juha Riihiranta. Juha Riihiranta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.08.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Tuomikoski poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.08.

 

Kehittämislautakunta 11.05.2021§ 66 

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistus ja täydennys

 15.10.2020 päivättyä Raahen strategisen maankäytön suunnitelman osal­lis­tu­mis- ja arviointisuunnitelmaa on tarkistettu ja täydennetty seu­raa­vas­ti:

 

 Voimassa olevien yleiskaavojen kartalla (kuva 3) esitetään ai­noas­taan oikeusvaikutteisten yleiskaavojen alueet.

 

 Suunnittelutyön etenemistä ja osallisten vaikutusmahdollisuuksia ku­vaa­vaan tekstiin on tehty täydennyksiä ja tarkennuksia, jotka kos­ke­vat aloitus- ja rakennemallivaiheen työn sisältöä ja rytmitystä.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on korjattu Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rakennusjärjestyksen voimaantulo 22.4.2021.

 

 Suunnittelutyön tavoiteaikataulua koskeva kuva (kuva 4) on korjattu suun­nit­te­lu­ti­lan­net­ta vastaavaksi.

 

 Päivämäärä- ja yhteystietoja on korjattu vastaamaan nykytilannetta.

 

 Kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen esittelee asian kokouksessa.

 

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.11.2020, tarkistettu ja täy­den­net­ty 30.4.2021, liite 1/9

 

 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Mikko  Törmänen

 

 Päätösesitys (kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen): 

 

 kehittämislautakunta

    

 • merkitsee tiedoksi täydennetyn ja tarkennetun Osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man (liite 1/9)

 

 • ilmoittaa strategisen maankäytön suunnitelman osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­man nähtävilläolosta Raahelaisessa, kau­pun­gin internetsivuilla ja teknisen keskuksen ilmoitustaululle

 

 Kehittämislautakunta: Hyväksyi esityksen.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavoitusarkkitehti Mikko  Törmänen                poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20.30.

 

Kehittämislautakunta 19.01.2022 § 7

  

856/10.00.00/2021  

 

Valmistelija kaavoituspäällikkö Anu Syrjäpalo ja kaavoitusarkkitehti Mikko Törmänen

 

 Strategisen maankäytönsuunnitelman laatiminen on edennyt ehdotusvaiheeseen, jota ovat edeltäneet nykytila-analyysivaihe sekä rakennemallivaihe.

 

Nykytila-analyysi

Keväälle 2021 ajoittui strategisen maankäytönsuunnitelman nykytila-analyysivaihe, jonka tulokset on esitelty liitteenä olevassa suunnitelmaraportissa (22.12.2021). Nykytila-analyysi on kohdennettu alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, väestöön, elinkeinoelämään, liikenteeseen, luontoon, kulttuuriympäristöön ja maisemaan, virkistykseen ja maanvaihdantatietoihin.

 Osana nykytila-analyysiä järjestettiin raahelaisille neljä kylätyöpajaa, päättäjien työpaja ja sähköinen verkkokysely osallisille. Työpajojen ja verkkokyselyn teemana oli Raahen alueiden nykytila ja kehittäminen. Työpajat ja kyselyt toteutettiin etäyhteyksin. Työpajojen ja kyselyiden tulokset on esitelty liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa (24.5.2021).

 Nykytila-analyysin, kylätyöpajojen ja verkkokyselyn tulosten pohjalta on hahmoteltu raahelaisprofiilit ja alueprofiilit, jotka esitellään myös vuorovaikutusraportissa. Profiileja on hyödynnetty rakennemalleja, suunnitelmaehdotusta sekä vaikutusten arviointia laadittaessa. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin alue- ja raahelaisprofiilien kautta.

 

Rakennemallit

Strategisen maankäytönsuunnitelman pohjaksi ja kaupungin maankäytön järjestämiseksi tutkittiin kahta erilaista rakennemallivaihtoehtoa, Raahen keskustat (VE 1) ja merellinen Raahe (VE2). Rakennemalleilla etsittiin yhdyskuntarakenteen tasolla vaihtoehtoja toteuttaa työn aloitusvaiheessa suunnittelulle asetettuja tavoitteita, joita ovat:

 • Raahen erityispiirteiden vaaliminen
 • väestökehitykseen vaikuttaminen
 • alue- ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden ja taloudellisuuden parantaminen
 • keskustojen kehittäminen
 • asuntotuotannon ja asuntoalueiden monipuolisuuden lisääminen
 • maaseudun kehittäminen
 • elinkeinoelämän tarpeiden tyydyttäminen
 • ympäristöarvojen vaaliminen
 • kestävän liikkumisen edistäminen

 

Rakennemallit ja niiden vaikutustenarviointi laadittiin kesällä 2021. Mallien kuvaukset, vaikutusten arviointi sekä arvioinnin pohjalta määritellyt suunnitteluperiaatteet on esitelty liitteinä olevissa suunnitelmaraportissa (22.12.2021) sekä rakennemallivaihtoehdot ja niiden vaikutustenarviointi-raportissa (20.8.2021).

 

Suunnitelmaehdotus

Strateginen maankäytönsuunnitelma on Raahen alueidenkäytön tulevaisuuden kehityskuva, jolla luodaan yhteys Raahen kaupungin strategisten päämäärien ja maankäytönsuunnittelun välille. Pyrkimys on luoda pitkän aikavälin linjaratkaisut maankäytön kehittämisessä. Suunnitelman laatimista ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja suunnittelutyölle asetetut tavoitteet. Vaikka suunnitelmalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja oikeusvaikutuksia, se luo tietopohjaa käynnistyvien yleis- ja asemakaavojen tueksi.

Suunnitelmalla pyritään vaikuttamaan väestönkehitykseen ja säilyttämään Raahen väkiluku ennallaan laskevista väestöennusteista poiketen. Elinkeinoelämän osalta varaudutaan 1700 uuden työpaikan muodostumiseen Raahen alueelle. Mitoituslähtökohdat ja -periaatteet on esitetty suunnitelmaraportin luvussa 6.2 Mitoitus.

Suunnitelmakartalla esitetään yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön pääperiaatteet. Raahen kaupungin alue on jaettu 250 x 250 metrin ruutuihin, joiden maankäytön pääkäyttötarkoitus suunnitelmassa esitetään. Valitulla ruutumaisella esitystavalla on haluttu ilmentää suunnitelman strategista luonnetta.

Suunnitelmassa on esitetty:

 • taajama-alueet ja kyläverkosto sekä niiden kehittämisen tavoitteet
 • asutuksen, elinkeinojen ja palveluiden sijoittuminen
 • tärkeimmät virkistysalueet ja yhteydet niiden välillä
 • maaseutuelinkeinojen merkittävimmät alueet
 • liikenneverkko ja liikennejärjestelmä
 • pääsähköjohtoverkosto
 • luonnonsuojelualueet, joilla suojelu on pääkäyttötarkoitus
 • kehittämistavoitteita liittyen esim. asutukseen, virkistykseen ja elinkeinoihin

 Suunnitelman laativa konsultti, projektipäällikkö Juha Riihiranta (Ramboll Finland Oy) esittelee asian kokouksessa.

 

Liitteet Tarkistettu ja täydennetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2021

Vuorovaikutusraportti 24.5.2021

Rakennemallivaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointi 20.8.2021

Suunnitelmaraportti 22.12.2021

Maankäytönsuunnitelmaehdotus 22.12.2021

 

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

 

Päätösesitys Kehittämislautakunta merkitsee tiedoksi:

tarkistetun ja täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 22.12.2021

vuorovaikutusraportin, 24.5.2021

rakennemallivaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointiraportin, 20.8.2021

suunnitelmaraportin, 22.12.2021

maankäytönsuunnitelmaehdotuksen, 22.12.2021

Kehittämislautakunta esittää kaupunginhallitukselle: 

merkitään tiedoksi tarkistettu ja täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 22.12.2021

merkitään tiedoksi vuorovaikutusraportti, 24.5.2021

merkitään tiedoksi rakennemallivaihtoehdot ja niiden vaikutusten arviointiraportti, 20.8.2021

hyväksytään suunnitelmaraportti, 22.12.2021

hyväksytään maankäytönsuunnitelmaehdotus, 22.12.2021

asetetaan suunnitelma-aineisto MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti nähtäville julkista kuulemista varten vähintään 30 vrk:n ajaksi Raahen kaupungin ilmoitustaululle ja kaupungin verkkosivuille

ilmoitetaan Raahen strategisen maankäytönsuunnitelman nähtävilläolosta Raahelaisessa, Raahen kaupungin ilmoitustaululla ja kaupungin verkkosivuilla

järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa valmisteluaineisto esitellään

pyydetään valmisteluaineistosta lausunnot seuraavilta viranomaisilta ja kunnilta sekä merkittävien verkostojen haltijoilta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan museo; Museovirasto, Väylävirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Säteilyturvakeskus STUK, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, Suomen ympäristökeskus SYKE, Puolustusvoimat, Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom, Metsähallitus, Jokilaaksojen pelastuslaitos, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Raahen satama, Haapaveden kaupunki, Oulaisten kaupunki, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta, Siikalatvan kunta, Raahen Energia Oy, Raahen Vesi Oy, Fingrid Oyj, Elenia Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Tarja Ollanketo poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.49.

Merkittiin pöytäkirjaan, konsultti Juha Riihiranta poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 20.00 ennen päätöksentekoa.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikko Törmänen ja Harri Tuomikoski poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 20.05.