Dynasty tietopalvelu Haku RSS Raahen kaupunki

RSS-linkki

https://raahe10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/59

Raahen kaupunki

Ote pöytäkirjasta

 

Rakennetun ympäristön lautakunta

§ 132

07.09.2022

 

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisu/Ketunperän aurinkovoimala/Raahen Monivoima Oy (c/o Puhuri Oy)

 

Rakennetun ympäristön lautakunta 07.09.2022 § 132

  

877/10.03.00/2022  

Valmistelija Johtava rakennustarkastaja Arola Juha

 hakija          Raahen Monivoima Oy (c/o Puhuri Oy)

 kaupunki          Ketunperä, Raahe

 kiinteistötunnus     678-412-22-0

 pinta-ala           n. 64 ha

 

 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua haetaan teollisen aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen. Hankealue sijoittuu Ketunperän kaavoitetun tuulivoima-alueen ja Laivakankaan kultakaivosalueen läheisyyteen.

 

 Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista haetaan MRL 16 §:stä MRL:n 136 §:n ja 137 §:n perusteella

 Kaavatilanne:

 Raahen kultakaivoksen osayleiskaava, KV hyv. 29.10.2008 § 62

 Raahen Ketunperän tuulipuiston osayleiskaava, KV hyv. 22.6.2015 § 70

 

 Hakijoiden ilmoittamat perustelut ja erityiset syyt:

 "Raahen Monivoima Oy (Puhuri Oy:n hankeyhtiö) suunnittelee aurinkovoimalan rakentamista Puhuri Oy:n Ketunperän tuulivoimapuiston yhteyteen. Aurinkovoimalan sijainti kiinteistö 678-412-22-0 on luvanhakijan omistuksessa.

 

 Aurinkovoimalan perustiedot ovat seuraavat:

 - pinta-ala noin 7 ha

 - teho noin 5 MWp

 - 9216 paneelia (540 Wp)

 - 16 kpl 250 kW invertteriä

 - 2 kpl 2 MVA puistomuuntamoa

 - paneelisto perustetaan maanpäällisten betonipilarien päälle tulevilla rautaristikkorakenteilla.

 

 Tuotettava sähkö siirretään maakaapelilla Ketunperän tuulivoimapuiston rakennettavalle sähköasemalle, jonka yhteyteen on suunniteltu lisäksi sähkövarastoa."

 

 "Aurinkovoimalalle haetaan tällä hakemuksella suunnittelutarveratkaisua sekä poikkeamista alueella voimassa olevista osayleiskaavoista.

 

 Hankealueen kaavoitustilanne:

 Suunniteltu aurinkovoimala sijoittuu Ketunperän  tuulipuiston voimassa olevan osayleiskaava-alueen (kaupunginhallituksen hyv. 19.8.2013 §353 ja 30.3.2015 §115) eteläreunaan osittain tuulivoimapuiston kaava-alueelle, joka on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-1).

 

 Aurinkovoimalan paneelikentän eteläosa sijoittuu tuulipuiston kaava-alueen ulkopuolelle, jossa on voimassa Kultakaivoksen osayleiskaava (hyv. Raahen kaupunginvaltuusto 29.10.2008 § 62). Alue on osoitettu kaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M).

 

 Hankkeen poikkeamiset:

 Tämä poikkeamispyyntö koskee Ketunperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan kaavamääryksestä M-1 sekä Kultakaivoksen osayleiskaavan kaavamääräyksestä M poikkeamista, siten että mahdollistetaan aurinkovoimalan rakentaminen.

 

 Samanaikaisesti poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen kanssa hakijalla on vireillä aurinkovoimalan toimenpidelupahakemus.

 

 Perustelut:

 Aurinkovoimalan hankekuvaus, kaavoitustilanne, ympäristön nykytilanne sekä arvioidut rakentamisen ympäristövaikutukset on esitetty hakemuksen liitteenä olevassa selvityksessä: Ketunperän aurinkovoimahanke, Hankekuvaus ja vaikutusten arvionti, FCG Finnish Consulting Group Oy 25.4.2022.

 

 Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on sopivaa maisemalliselta kannalta, eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Hanke täyttää MRL 136 §:n mukaiset rakennusluvan myötämisedellytykset. Arvioinnin perusteella hanke ei johda MRL 137 §:n tarkoittamalla tavalla vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia."

 

 Naapureiden kuuleminen: 

 Naapurien kuuleminen (21 kpl) on suoritettu rakennusvalvonnan toimesta. Naapureilla ei ole ollut huomauttamista rakennushankkeeseen.

 

 Asiassa pyydetyt muut lausunnot

  • Fingrid Oyj:llä ei ole ollut risteämälausunnossaan huomautettavaa.
  • Elenia Verkko Oyj:llä ei ole ollut huomautettavaa.
  • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon 25.5.2022. Lausunnon mukaan hankkeessa ei edellytetä YVA-lain mukaista menettelyä, eikä ELY tule tekemään asiassa YVAL:n mukaista yksittäistapauspäätöstä. Hankkeessa sovelletaan laissa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020, voimaan 30.6.2021) todettuja menettelytapoja ja määräaikoja. ELY:n lausunto on liitteenä.
  • Pohjois-Pohjanmaan museolla ei ole ollut huomautettavaa.
  • Ympäristövalvonta on antanut lausunnon, jossa esitetyt kohdat tulee huomioida aurinkovoimalan rakentamisessa.
  • Otso Gold Oy:n on lausunnossaan ehdottanut, että alueella suoritetaan geologista kartoitusta sekä otetaan näytteitä. Näiden tutkimusten pohjalta voidaan selvittää mahdollisuutta malminetsintäalueen muuttamiseen. Hakija on antanut vastineensa Otso Gold Oy:n lausuntoon.
  • Raahen kaupungin kaavallinen lausunto on liitteenä. Lausunnon mukaan hakemusta voidaan puoltaa ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan ympäristölausunnossa huomioidut seikat.

 

 Rakennusvalvonnan esitys:

 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua haetaan teollisen aurinkosähköjärjestelmän rakentamiseen. Ketunperän aurinkovoimala sijoittuu noin 10 kilometriä Raahen keskustasta etelään kiinteistölle 678-412-22-0 tilalle Koivikkomäki, joka on luvanhakijan omistuksessa.

 

 Molemmissa kaavoissa kiinteistö on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (kaavoissa M ja M-1 merkinnällä osoitettu alue). Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Aurinkovoimala ei sijoitu kaivospiirin alueelle.

 

 Aurinkovoimalan rakentamisalueelta poistetaan puusto ja pintamaat, jonka jälkeen alueelle rakennetaan murske- tai sorapintainen kenttä. Aurinkopaneelit perustetaan maanpäällisten betonipilareiden päälle tulevilla rautaristikkorakenteilla. Tuotettava sähkö siirretään maakaapeleilla Ketunperän tuulivoimapuistoon rakennettavalle sähköasemalle, jonka yhteyteen on suunniteltu lisäksi sähkövarastoa.

 

 FCG Finnish Consulting Group Oy on laatinut 25.4.2022 aurinkovoimalahankkeesta hankekuvauksen ja vaikutusten arvioinnin, joka on lupahakemuksen liitteenä. Vaikutusten arvioinnissa on selvitetty ympäristön nykytilaa, ja arvioitu aurinkovoimalahankkeen ympäristövaikutuksia.

 

 Em. selvitysten sekä saatujen lausuntojen johdosta rakennusvalvonta katsoo, että poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisua voidaan puoltaa. Katsomme, että rakennushanke on Maankäyttö- ja rakennuslain 136 §:n ja  137 §:n mukaista ja haettu rakentaminen:

 

1)      ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

 

2)      ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

 

3)      ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

 

4)      ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Hakemusta voidaan puoltaa ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan ympäristölausunnossa huomioidut seikat

 

Liitteet Kaavallinen lausunto liitteineen

 Havainne- ja mallikuvat aurinkopaneeleista

 

Esittelijä Kuntatekniikan päällikkö Pihkanen Paula

Päätösesitys Rakennetun ympäristön lautakunta päättää myöntää hakemuksen mukaisen poikkeus- ja suunnittelutarveratkaisun seuraavin ehdoin:
- Ympäristötarkastajan lausunnossa annettuja ohjeita tulee noudattaa, reittien suunnittelussa ja rakentamisessa
tulee huomioida ja varmistaa ko. luo-1 -alueen säilyminen.

Päätöksestä peritään maksu rakennetun ympäristön lautakunnan §164 17.11.2020 mukaisesti.
- myönteinen ratkaisu 500 euroa.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. Määrätään julkipanopäiväksi 12.9.2022.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kahden vuoden ajan julkipanopäivästä lukien. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on hakijan saatava rakennuslupa.

Päätös toimitetaan hakijalle ja tiedoksi seuraaville tahoille: ilmoitustaulu, kaavoitus, rakennus- ja ympäristövalvonta, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa sekä niille, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet.

Päätökseen voi hakea muutosta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava ympäristötarkastaja Aino Alatalo poistui tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.39.

Merkittiin pöytäkirjaan, että johtava rakennustarkastaja Juha Arola poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 18.40.

 

 

  Otteen oikeaksi todistaa 

 12.09.2022

 Heli Matkaselkä
hallintosihteeri


 

Raahen kaupunki

Ote pöytäkirjasta

 

Rakennetun ympäristön lautakunta

§ 132

07.09.2022

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 132

 

Valitusosoitus

 

 Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä sekä suunnittelutarveratkaisua koskevasta 137 ja 137 a §:n mukaisesta päätöksestä on:

 

1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;

 

2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;

 

3) sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;

 

4) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;

 

5) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;

 

6) toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä

 

7) viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

 

Pöytäkirja on laitettu yleiseen tietoverkkoon 12.9.2022.

 

Päätös on annettu julkipanon jälkeen 13.9.2022.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

 

Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu

Käyntiosoite:  Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu

Sähköpostiosoite:  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Faksinumero: 029 56 42841

Puhelinnumero:  029 56 42800

Aukioloaika:  arkisin klo 8.00 - 16.15

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu tuomioistuinmaksulain (1455/2015) ja tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisasetuksen (1122/2021) mukaisesti.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raahen kaupungin kirjaamosta.

 

 Postiosoite:  PL 62, 92101 Raahe

 Käyntiosoite:  Rantakatu 50, 92100 Raahe

 Sähköpostiosoite:  kirjaamo@raahe.fi

 Faksinumero: 08 439 3198

 Puhelinnumero:  08 439 3111 (vaihde)

 Aukioloaika:  arkisin klo 9.00 - 15.00

 

 

Julkaistu: 12.09.2022